VІІ. Конференції, семінари тощо - Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

^ VІІ. Конференції, семінари тощо
У 2009 році Інститутом проведені такі конференції, семінари, круглі столи, в яких він виступив як організатор або співорганізатор:

Назва

Співорганізатори

Дата прове­дення

Кількість учасників (в т. ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації, зміст резолюції)
1

2

3

4

5

Круглий стіл з питань обго­ворення про­екту Закону України «Про розвиток гір­ських терито­рій в Україні»

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

м. Київ,

17 лютого

2009 р.


40

(в т.ч. 7 – з Швеції, Данії)

Пропозиції та зауваження учасників круглого столу до проекту Закону направлені в Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Круглий стіл «Проблеми обліку регіональних активів та оцінка їх капіталізації»

Львівський банківський інститут Університету банківської справи НБУ;

Науково-навчальний комплекс «Економосвіта»

м. Львів,

26 березня 2009 р.

30

Матеріали доповідей учасників опубліковані у збірнику наукових праціь Інституту «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління активами регіону на основі їх капіталізації».

Науково-практична конференція за міжнарод­ною участю «Демократич­не врядуван­ня в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій»

Львівський регіональний інститут дер­жавного упра­вління Націо­нальної ака­демії держав­ного управлін­ня при Прези­дентові Укра­їни, ДУ «Інсти­тут економіки та прогнозуван­ня «НАН Укра­їни, Західний науковий центр НАН та МОН України

Львів,

3 квітня

2009 р

60

(в т.ч. 3 – з Польщі)

Опубліковано матеріали конференції.

Круглий стіл з проблем соці­ально-еконо­мічного роз­витку Дрогоби­цького району

Дрогобицька районна державна адміністрація

м. Львів,

10 квітня 2009 р.

40

Прийнято рекомендації та узгоджено план співробітництва.

Круглий стіл «Розвиток но­вих форм транс­кордонного співробітництва України»
м. Львів,

28 квітня

2009 р.

30

Опубліковано матеріали круглого столу.

ІІ міжнародна науково-практична конференція „Метрополії та метрополі­тарний прос­тір території Східної Польщі”

Державна вища школа фахової освіти в Ярославі,

Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

21-23 травня

2009 р.,

Ланцут-Ярослав-Львів

50

(в т.ч. 30 – з Польщі)

Підготовлено до друку матеріали конференції.

Громадські слухання з питання обго­ворення про­екту Закону України «Про розвиток гір­ських терито­рій в Україні»

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,

Старосамбірська районна рада

с. Спас Старосам­бірського району

Львівсь­кої обл.,

28 травня

2009 р.

40

Пропозиції та зауваження учасників круглого столу до проекту Закону направлені в Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Міжнародна наукова-прак­тична конфе­ренція «Перс­пективи роз­витку транс­кордонного співробіт­ниц­тва в умовах європей­ської інтеграції України»

Луцький національний технічний університет

м.Луцьк,

29-30 травня

2009 р

50

(в т.ч. 6 – з Польщі та ФРН)

Основні тематичні напрями конференції:

  • розвиток транскор­донного співробіт­ництва в Україні;

  • Україна в євро­інтегра­ційних процесах: проблеми і перспективи.

Прийнято рекомендації конференції.

ІV Міжна­родна науково-практична конференція „Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий простір"

Львівський банківський інститут Університету банківської справи НБУ;

Науково-навчальний комплекс «Економосвіта»

м Львів,
4-5 червня 2009 р.


80

(в т.ч. 17 – з Польщі, Нідерлан­дів та ФРН, 2 – Росії та Білорусі)

Проблематика конференції:

- теоретичні засади та мак­ро­економічні аспекти ана­лізу процесів інтеграції;

- проблеми і перспективи розвитку банківської системи в умовах фінан­сової нестабільності;

- активізація ділової ак­тивності та поглиблен­ня взаємодії банківсь­кого та реального секторів економіки;

- проблеми та перспекти­ви стимулювання роз­витку ринку фінансових послуг; та ін.

Прийнято рекомендації конференції.

Опубліковано матеріали конференції у збірнику наукових праць.

Міжнародна науково-практична конферен­ція «Освіта в міжна­родному просторі»

Тернопільський інститут соціаль­них та інформа­ційних технологій

м. Тернопіль,

5 травня 2009 р

50

(в т.ч. 5 – з Польщі)

Прийнято рекомендації конференції.


ІV з’їзд Спіл­ки економіс­тів України. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону»

Спілка економістів України

м Львів,

25 вересня 2009 р.

80 ( в т.ч. 2 – з ФРН, 1 – з Росії)

Основні тематичні напрями конференції:

- Інноваційний розвиток регіонів та механізми його реалізації;

- Соціально-економічні проблеми інвестиційно­го забезпечення регіо­нального розвитку.

Прийнято рекомендації конференції.

Опубліковано матеріали конференції.

V Міжна­родна науково-практична конференція «Фінансові механізми активізації підприєм­ництва в Україні»

Львівська державна фінансова академія

Львів,

29-30 жовтня 2009 р.

80 (в т.ч. 8 – із Польщі та Литви)

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Підприємництво в умовах світової економічної інтеграції.

2. Світовий та вітчизня­ний досвід активізації підприємництва.

3. Фінансово-економічні механізми державної підтримки і регулювання розвитку підприємництва.

4. Фінансово-кредитні механізми розвитку інтеграційних процесів у сфері підприємниц­тва.

Опубліковано матеріали конференції.

Міжнародна науково-практична конферен­ція «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка»Національний університет «Львівська Політехніка»,

Науково-навчальний комплекс «Економосвіта»

Львів,

17-18 грудня 2009 р.

89
(в т.ч. 3 –
із Польщі)

Тематичні напрямки роботи конференції:

1. Міграції у сучасному світі. Фінансово-еконо­мічна криза та нова мігра­ційна політика: націо­нальні пріоритети та регі­ональні особли­вості.

2. Макроекономічні та регіональні аспекти міграційних процесів: діагностика, аналіз, прогноз.

3. Міграція та її види. Міграція робочої сили і регіональний ринок пра­ці: інституційно-право­ва та соціально-економічна регламентація.

4. Суспільні та громадські ініціативи у сфері регу­лювання міграційних процесів у регіоні: міжкультурний діалог та соціальна взаємодія.

Прийнято рекомендації конференції.

Опубліковано матеріали конференції.

Громадські слухання з питання обговорення методики моніторингу реалізації програм державної підтримки гірських територій та методики уточнення критеріїв надання населеним пунктам статусу гірських

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Львів,

17 жовтня

2009 р.0572072010610913.html
0572139826650052.html
0572218270353665.html
0572400059815688.html
0572621012339244.html